Informacija o načinu podnošenja prigovora na rad Merkur osiguranje a.d.o. Beograd 
Prigovor na pružanje usluga osiguranja korisnik usluga osiguranja može podneti Merkur osiguranje a.d.o Beograd (u daljem tekstu: Merkur), u pisanoj formi:

 • u poslovnim prostorijama Merkura
 • poštom na adresu Merkur osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Bulevar Mihajla Pupina 6 , 11070 Novi Beograd
 • popunjavanjem obrasca na našoj internet stranici
 • na e-mail adresu prigovori@merkur.rs
 • putem faksa: +381 11 785 2728 

Prigovor treba da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica), odnosno poslovno ime, sedište
 • ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica)
 • razloge za prigovor i zahteve podnosioca
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
 • datum podnošenja prigovora
 • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika, ili punomoćnika (osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi)
 • punomoćje za zastupanje, ukoliko je prigovor podneo punomoćnik 

 
Merkur je u obavezi da podnosiocu prigovora pismeno odgovori, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će korisnik osiguranja biti pismeno obavešten u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom, ili podnosilac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku. Merkur ne može korisniku usluge osiguranja naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.