Razmišljate o budućnosti na vreme i želite kvalitetan život i u trećem dobu. Imamo rešenje za Vas.

Razmišljate o budućnosti na vreme i želite kvalitetan život i u trećem dobu. Imamo rešenje za Vas.
Dugoročna štednja donosi Vam veću finansijsku prednost. Malim ulaganjem na duži vremenski rok, stičete značajan kapital, a što pre počnete sa štednjom, osiguraćete dodatne doprinose za Vaš željeni životni standard u starosti.
Uvećajte svoje prihode dodatnom rentom za bezbrižnu starost.

 

Highlights
ŽIVOT plus

  • Sugurnost u slučaju starosti i bolesti

  • Uvećanje prihoda rentom

  • Dodatno osiguranje u penziji

  • Sigurnija budućnost porodice

 

Merkur
Život plus

 

Ovaj paket Merkur osiguranja jedan je od najčešćih vrsta dodatnog osiguranja u penziji. Pored finansijske dobiti ovo osiguranje života ne smanjuje osiguravajuće pokriće i nudi sigurnost osiguranja u skladu sa Vašim potrebama. Mešovito osiguranje Život plus predstavlja lukrativan oblik štednje koji istovremeno obezbeđuje i Vas i Vašu porodicu. Pritom sami odlučujete o trajanju i iznosu premije, načinu plaćanja, visini Vašeg krajnjeg kapitala, načinu isplate osigurane sume.
Vaša isplata osigurane sume po isteku ugovorenog perioda trajanja može biti u vidu rente (doživotne ili vremenski ograničene) ili u vidu odjednom isplaćenog kapitala. Takođe, postoji mogućnost da se za slučaj smrti usled nezgode osigurana suma udvostruči, utrostruči, pa čak i učetvorostruči.

 

Pristupna starost od 14. do 65. godine
Trajanje osiguranja od 5 do 40 godina
Minimalna osigurana suma je 2.000,00 EUR
Minimalna mesečna premija 15,00 EUR

 

Često postavljena
pitanja

Kada počinje polisa osiguranja Život plus da pruža pokriće i do kada traje?

Pokriće osiguranja života počinje u 00 sati onog dana koji je na polisi naznačen kao početak osiguranja, uz uslov da je prethodno uplaćena premija ili njena prva rata. Osiguranje života traje do 24h dana naznačenog u polisi osiguranja kao istek osiguranja, a u skladu sa odredbama uslova osiguranja Merkura. Ugovor o osiguranju prestaje nastupom osiguranog slučaja i isplatom Osigurane sume. Osiguranje može prestati i pre isteka u slučajevima predviđenim Uslovima osiguranja Merkura.

Da li mogu i kada promeniti iznos premije osiguranja?

Ugovarač osiguranja može, ukoliko je od početka osiguranja protekla najmanje 1 godina trajanja osiguranja i ako su za taj period plaćene sve premije i ako je moguće sa stanovišta iznosa prikupljene matematičke rezerve, zahtevati promenu premije na kraju pune godine osiguravajućeg pokrića. U slučaju promene premije moraju biti ispunjena sledeća dva uslova: Nova premija ne može biti manja od 180 eura godišnje a nova Osigurana suma ne može biti manja od 2.000 eura.

Da li pojam predujam predstavlja pozajmicu i kada mogu računati na predujam kod Merkur osiguranja?

Na zahtev osiguravača osiguranja, Merkur može isplatiti predujam na osiguranu sumu do visine otkupne vrednosti, a uslove predujma Merkur posebno odredi na polisi, odnosno u prilogu polise. Pored uslova davanja predujma navedeni su i uslovi vraćanja predujma Merkuru, visina kamatne stope kao i posledica neplaćanja dospele kamate. Prilikom isplate osigurane sume ista će se umanjiti za iznos odobrenog, a nevraćenog predujma.